Algemene verkoop voorwaarden particulier

Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities
In deze Algemene Voorwaarden (AV) gelden de volgende definities:
 1. Venin: Vereniging van Erkende Na-isolatiebedrijven in Nederland
 2. Opdrachtnemer: het Venin-lid dat deze AV gebruikt of zich hierop beroept.
 3. Opdrachtgever: de wederpartij van het Venin-lid (zakelijke en particuliere opdrachtgevers).
 4. Werkdag: doordeweekse dagen niet zijnde van overheidswege of bij CAO voorgeschreven vrije dagen en niet zijnde de bouwzomervakantie (drie weken conform het zgn. terugvaladvies voor de regio waar opdrachtnemer gevestigd is) of de bouwkerstvakantie (twee weken).

Artikel 2 – Offerte en overeenkomst

 1. Deze AV zijn van toepassing op alle offertes van, en overeenkomsten met Venin-leden. Indien ook andere voorwaarden van toepassing zijn, prevaleren in geval van strijdigheid tussen bepalingen, de bepalingen uit deze AV.
 2. Een opdrachtgever aanvaardt de offerte van opdrachtnemer (incl. deze AV) indien opdrachtnemer het geoffreerde werk aanvangt en/of de offerte ondertekent is met inachtneming van de wettelijke bedenktermijn.
 3. De offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend ook indien daarin een termijn wordt genoemd, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld.

Artikel 3 – Rechten en verplichtingen

 1. Opdrachtnemer zal het werk goed en deugdelijk uitvoeren (zie ook art. 9.3), op werkdagen binnen de normale, gebruikelijke werktijden tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid van de door hem verschafte informatie (zoals tekeningen, maten, e.d.). Indien blijkt van onjuistheden of tegenstrijdigheden in dergelijke informatie, geeft dat opdrachtnemer recht op meerwerkvergoeding.
 3. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor (het verkrijgen van) alle benodigde vergunningen, ontheffingen en beschikkingen e.d. Opdrachtgever verzorgt deze.
 4. Opdrachtgever zorgt voor ongestoorde toegang tot het werk, dat het werk ononderbroken uitgevoerd kan worden en dat (werkzaamheden van) derden niet het werk van opdrachtnemer belemmeren of vertragen. Indien hieraan niet voldaan wordt, geeft dat recht op betaling van de extra kosten en/of stagnatieschade voor opdrachtnemer, waaronder begrepen kosten voortkomend uit vertraging van de aanvang van het werk die niet te wijten is aan opdrachtnemer.
 5. Opdrachtgever draagt het risico van schade veroorzaakt door gebreken in materialen, hulpmiddelen en voorzieningen die door hem ter beschikking zijn gesteld dan wel zijn verlangd;
 6. Opdrachtgever draagt desgevraagd zorg voor deugdelijke en voldoende opslagruimte voor materialen, gereedschappen e.d.
 7. Opdrachtgever zorgt voor water en elektriciteit t.b.v. het werk en sanitaire gelegenheid t.b.v. het personeel van opdrachtnemer.
 8. Opdrachtgever draagt zorg voor bescherming van het werk tegen diefstal, vernieling en andere van buiten komende invloeden, zoals ook weersinvloeden als regen, vorst, e.d.
 9. De voorgaande leden 3.6 t/m 3.8 zijn niet van toepassing in het geval van particuliere opdrachtgevers.

Artikel 4 - Prijzen

 1. Alle door opdrachtnemer genoemde prijzen en bedragen zijn exclusief BTW tenzij anders vermeld.
 2. In het geval een opdracht wordt geannuleerd door opdrachtgever, is opdrachtgever gehouden tot vergoeding van alle kosten ex art. 7:764 BW waaronder begrepen een vaste winstopslag van 20% (van de aanneemsom).
 3. Als na aanvaarding van een opdracht, de prijzen van enig onderdeel van het aangenomen werk en/of materialen en/of arbeidskosten met meer dan 10% stijgen t.o.v. het peil op de offertedatum, is opdrachtnemer gerechtigd die hogere kosten aan opdrachtgever door te berekenen (onafhankelijk van de voorzienbaarheid van deze prijsstijging).

Artikel 5 – Aanvang, duur en einde werk
 1. Door opdrachtnemer genoemde termijnen of data zijn indicatief (hebben géén fataal karakter).
 2. Werkdagen gelden als onwerkbaar indien meer dan de helft van de dag door enige invloed die niet aan opdrachtnemer is toe te rekenen, niet gewerkt kan worden. Onwerkbaarheid leidt tot verlenging van de planning of uitvoeringstermijn, zoals ook alle andere wijzigingen in het werk c.q. meerwerk, kostenverhogende omstandigheden en overmacht tot verlenging van de planning of uitvoeringstermijn leiden (zonder dat voorafgaand schriftelijk bericht vereist is).
 3. Onder overmacht wordt verstaan: oorlog, mobilisatie, oproer, onlusten, blokkade, verkeersbelemmeringen, stakingen, gedwongen stilstand, brand, watersnood of abnormale waterstand, epidemie of ziekte van personeel, vandalisme, bezetting (ook door krakers), atoomkernreacties, milieuramp, milieuverontreiniging, demonstraties, acties van maatschappelijke groeperingen, in- of uitvoerverbod of andere beperkende maatregelen van overheidswege, sneeuw- of ijsbelemmering of door enige andere oorzaak, belemmering van toelevering van de benodigde grondstoffen, materialen of onderdelen, belemmeringen waardoor het werk niet bereikt kan worden door personeel, enz.

Artikel 6 – Oplevering / aansprakelijkheid
 1. Oplevering van het werk vindt in onderling overleg plaats. Leverings- of uitvoeringstermijnen gelden nimmer als fataal en oplevering kan enkel gevorderd worden na schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn voor uitvoering en oplevering van het werk wordt gegeven. Pas na verloop van die termijn kan er sprake zijn van verzuim en/of schadeplichtigheid van opdrachtnemer.
 2. Vindt geen oplevering plaats, dan geldt het werk als (deels) opgeleverd door (gedeeltelijke) ingebruikname tenzij en voor zover opdrachtgever tijdig een uitdrukkelijk voorbehoud heeft gemaakt.
 3. Door oplevering van het werk gaat het risico van het werk over op opdrachtgever en is opdrachtnemer niet meer aansprakelijk voor kenbare gebreken (tenzij deze zijn aangemerkt als opleveringspunt).
 4. Opdrachtnemer heeft immer het recht opleveringspunten binnen een redelijke termijn te verhelpen zonder aansprakelijk te zijn voor enige schade.

Artikel 7 - Aansprakelijkheid

 1. Behoudens opzet of grove roekeloosheid van opdrachtnemer, is opdrachtnemer nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder begrepen stagnatieschade, winstderving, schade van of jegens derden e.d.
 2. In ieder geval is de schadeplichtigheid van opdrachtnemer altijd beperkt tot een bedrag gelijk aan tweemaal het factuurbedrag terzake van (het deel van) het werk waaruit deze aansprakelijkheid voortkomt of samenhangt.
 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, onkosten en boetes ontstaan doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door opdrachtgever niet tijdig, onjuiste en/of onvolledige verstrekte gegevens. Dit betreft in het bijzonder, maar niet uitsluitend de aanwezigheid en aard van gezondheids- en milieugevaarlijke stoffen.
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor door Opdrachtgever voorgeschreven constructies en/of werkwijzen of voorgeschreven bouwstoffen. Evenmin is Opdrachtnemer aansprakelijk voor schade, onkosten en boetes ontstaan als gevolg van bouwkundige gebreken aan het gebouw, waaronder leidingwerk in de spouw, ondeugdelijke verankering van muren e.d. Voor vochtdoorslag ontstaan na isolatiewerkzaamheden op grond van vervuiling of andere obstakels in de spouwmuur wordt geen aansprakelijkheid aanvaard, tenzij Opdrachtgever door Opdrachtnemer een aanvullend endoscopisch onderzoek in opdracht heeft gegeven en heeft laten uitvoeren.
 5. Opdrachtgever dient Opdrachtnemer altijd een redelijke mogelijkheid te geven tot herstel van gebreken, alvorens er sprake kan zijn van verzuim en schadeplichtigheid van Opdrachtnemer, of van ontbinding van de tussen partijen bestaande overeenkomst.
 6. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer van aansprakelijkheid jegens derden voortkomende uit uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden.

Artikel 8 - Betaling

 1. Indien opdrachtgever een factuur niet binnen 30 dagen na factuurdatum betaald heeft, is opdrachtgever zonder dat nader (schriftelijk) bericht vereist is, in verzuim. In het geval een kortere betalingstermijn is overeengekomen geldt de kortere termijn en treedt het verzuim eerder in.
 2. Opdrachtnemer is gerechtigd tot tussentijds te factureren gelijk aan de stand van het werk; opdrachtgever is gehouden tot betaling van die facturen voor zover het werk is uitgevoerd (incl. uitgevoerd meerwerk).
 3. Opdrachtgever dient facturen te betalen zonder enige verrekening. Opdrachtgever heeft géén opschortingsrechten met betrekking tot betaling van de facturen van opdrachtnemer uit welke hoofde ook.
 4. Bij overschrijding van de sub 8.1 genoemde betalingstermijn, verbeurt opdrachtgever aan opdrachtnemer een vertragingsrente van anderhalf (1,5) procent per maand of gedeelte van een maand over het onbetaalde bedrag.
 5. Opdrachtnemer is gerechtigd tot vergoeding van door hem gemaakte incassokosten of buitengerechtelijke kosten, welke immer een minimum van 10% van het openstaande bedrag bedragen danwel minimaal € 250 (danwel het minimumbedrag ex art. 6:96 BW).
 6. Indien opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet is opdrachtnemer gerechtigd om al zijn (garantie)verplichtingen op te schorten.

Artikel 9 - Reclames en garantie

 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor gebreken die bij oplevering kenbaar waren maar niet gemeld zijn (zie art. 6). Gebreken die later kenbaar worden dienen –op straffe van verval van alle aanspraken van opdrachtgever- binnen 14 dagen nadat deze kenbaar zijn geworden gemeld te zijn aan opdrachtnemer. Dit dient -op straffe van verval van alle aanspraken- schriftelijk te gebeuren.
 2. Opdrachtgever is akkoord met facturen van opdrachtnemer (ook voor wat betreft de omvang van die facturen) indien niet binnen 14 dagen na factuurdatum, schriftelijk en gemotiveerd bezwaar is gemaakt tegen die factuur en/of de omvang daarvan.
 3. Opdrachtnemer voert de overeengekomen werkzaamheden deugdelijk uit en verleent daarop garantie conform het model-garantiebewijs van de Venin (zie Venin.nl, indien en voor zover de toepasselijkheid van deze garanties zijn overeengekomen).

Artikel 10 - Meer- en minderwerk
 1. Verrekening van meer- en minderwerk kan in ieder geval plaatsvinden in geval van:
  - afwijking van de bij totstandkoming van de overeenkomst verstrekte tekeningen en andere gegevens;
  - afwijking van de bedragen van de stelposten en geschatte hoeveelheden, waaronder eventueel te verrekenen hoeveelheden;
  - aanwijzingen door of vanwege de overheid, waaronder de gemeentelijke overheid, op grond van voorschriften, regelingen en/of beschikkingen, tenzij de Opdrachtgever de Opdrachtnemer daarvan bij totstandkoming van de overeenkomst van op de hoogte heeft gesteld;
  - zich omstandigheden voordoen van dien aard, dat bij het tot stand komen van de overeenkomst geen rekening behoefde te worden gehouden met de kans, dat deze zich zouden voordoen, die de
  - Opdrachtnemer niet kunnen worden toegerekend en die de kosten van het werk verhogen;
 2. Meerwerk kan door Opdrachtnemer tussentijds worden gefactureerd.

Artikel 11 - Geschillen

 1. Op alle overeenkomsten met opdrachtnemer is enkel het Nederlands recht toepasselijk.
 2. Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan, zullen worden beslecht door de VENIN-geschillencommissie conform haar reglement zoals dat luidt op de dag dat deze overeenkomst tot stand kwam. Bevoegdheid van de gewone rechter is uitgesloten tenzij in geval van beslag, voorlopige voorzieningen in kort geding, zaken waarin de Geschillencommissie onbevoegd is of waarin vernietiging van een bindend advies van de Geschillencommissie wordt gevorderd.