Takkenkamp fotografie-39-1-min kopie

Certificeringen

Kwaliteit staat voorop

Takkenkamp Gecertificeerd bedrijf

Als u maatregelen laat uitvoeren aan uw woning wilt u er zeker van zijn dat het bedrijf dat voor u werkt daar zorgvuldig en kwalitatief mee om gaat. Logisch, want uw huis is kostbaar bezit. Juist daarom is certificering zo belangrijk!

Allereerst is het belangrijk om te vermelden dat wij als Takkenkamp ons niet alleen extern laten certificeren, maar dat wij ook intern het beste uit de organisatie halen. Zo waarborgt onze full-time KAM-coördinator continue de kwaliteit, arbeidsomstandigheden en de zorg voor het milieu. Samen met onze bedrijfsleiders, projectleiders en werkorganisatoren zorgen zij er gezamenlijk voor dat er dagelijks werkplekinspecties en interne audits uitgevoerd worden.

Partner in verduurzamen

Het maken van strategische keuzes is een voorwaarde voor organisaties om toekomstbestendig te zijn. Wij maken graag onderdeel uit van de invulling voor deze uitdaging. We denken graag met u mee over duurzame oplossingen en verschillende scenario’s. We stellen daarbij uw doelen centraal en zijn budget betrouwbaar. Kwaliteit is daarbij altijd leidend.

Partner in verduurzamen

Kwaliteitsborging

Vrijwel ieder bedrijf draagt opvattingen uit dat uitsluitend kwaliteit wordt geleverd. Ook wij. Wij geven onze klanten graag de externe bevestiging van onze kwaliteitsbelofte dus hebben wij dit o.a. via een aantal certificeringen georganiseerd en geborgd.

ISO 9001 

Volgens deze standaard moet het kwaliteitsbeleid beschreven staan en moet dit beleid bekend zijn bij alle medewerkers. De organisatie moet zorgen voor het verhogen van de klantentevredenheid door te voldoen aan de eisen en wensen van de klanten en aan de wettelijke eisen die van toepassing zijn op het product of de dienst van de organisatie. Daarnaast moet de organisatie de bedrijfsprocessen beheersen en dit kunnen aantonen. Kortom: doen wat je zegt en zeggen wat je doet! Download het certificaat van onze downloads-pagina. 

VCA 

De Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers (VCA) is een certificeerbare controlelijst voor aannemers waarmee zij aan kunnen tonen dat zij veiligheid, gezondheid en milieurisico's beheersen tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer. Tevens bevat deze norm aanvullende eisen om het veiligheidsbewustzijn tijdens het werk te verhogen.Download het certificaat van onze downloads-pagina.

KOMO 

Een KOMO-procescertificaat is een kwaliteitsverklaring m.b.t. onze realisatieprocessen. In onze KOMO-kwaliteitsverklaring wordt verklaard dat:

  • Het betreffende realisatieproces overeenstemt met de eisen zoals opgenomen in de betreffende beoordelingsrichtlijn;
  • Verwacht mag worden dat het eindresultaat overeenkomt met de prestaties zoals die in het procescertificaat zijn opgenomen;
  • Wordt voldaan aan de eisen die in de beoordelingsrichtlijn aan het proces worden gesteld.

De wensen van de markt wat betreft o.a. kwaliteit, prestaties en verwerkingsvoorschriften zijn de basis voor alle KOMO-procescertificaten. Vaak worden de specificaties van een realisatieproces ontleend aan een KOMO- uitvoeringsrichtlijn (URL). Met het KOMO-procescertificaat is het kwaliteitssysteem van ons bedrijf geborgd t.a.v. het realisatieproces en het eindresultaat. Takkenkamp bezit voor al haar werkzaamheden certificaten; spouwmuurisolatie, vloer en bodemisolatie, voegwerk en spouwmuurverankering. In het certificatendatabase vindt u een compleet overzicht.

Bij onze certificaten wordt door SKG-IKOB met regelmaat gecontroleerd of de (realisatie) processen en het eindresultaat voldoen aan de in de beoordelingsrichtlijn opgenomen eisen. Er worden ook projecten bezocht waarbij nagegaan wordt of het proces en het eindresultaat voldoen aan de gestelde eisen. Onze procescertificaten vereenvoudigen daardoor het toezicht op een bouwwerk. Het is in de praktijk een effectief en efficiënt instrument om de faalkosten in de bouw te verminderen en de kwaliteit te verhogen. De keuze voor uitvoering door een bedrijf met een KOMO-procescertificaat is dan ook de keuze voor zekerheid, betrouwbaarheid en efficiency. Daarom bieden KOMO-procescertificaten aan opdrachtgevers, voorschrijvers en aannemers veel toegevoegde waarde. Het belang van dit type kwaliteitsverklaringen zal nog verder toenemen als de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking is getreden medio 2022.Download het certificaat van onze downloads-pagina.

Kennis en Kunde 

Het kwaliteitsbeleid ‘Gelderse Voet’ van de Provincie Gelderland is het kader van de kwaliteitsregeling Kennis & Kunde. Doel is het verbeteren van de uitvoeringskwaliteit van de kleine en middelgrote bedrijven, die werken aan gebouwd cultureel erfgoed in Gelderland.

ERM 

Alle restauratiewerkzaamheden worden uitgevoerd in samenwerking met Van Milt Restaurateurs. Van Milt Restaurateurs is door de ERM erkend voor restauratie van zowel metselwerk, voegwerk als historisch beton. ERM is opgericht om de kwaliteit van het restaureren van monumenten op een breed gedragen kwaliteitsniveau te brengen en te houden. Daartoe werken opdrachtgevers, overheden en bij het restaureren betrokken specialisten en bedrijven samen in de netwerkorganisatie ERM. Samen stellen zij kwaliteitsrichtlijnen op voor de uitvoering van een restauratie.Download het certificaat van onze downloads-pagina.

SCL (Safety Culture Ladder)

Een van de kernwaardes van Takkenkamp Groep is veilig en gezond werken. Om dit aantoonbaar te borgen is Takkenkamp Groep naast de VCA** certificering nu ook gecertificeerd voor trede 3 van de Veiligheidsladder (SCL).
Met het behalen van deze certificering is door de auditors van SKG IKOB aangetoond dat veiligheidsgedrag en cultuur binnen de organisatie een prominente plek innemen en hier ook op geïnvesteerd wordt. Zo is er binnen Takkenkamp Groep onder andere een veiligheidsraad ingesteld, waar medewerkers vanuit de gehele structuur van de organisatie deelnemen. In deze veiligheidsraad worden veiligheidsonderwerpen aangedragen, besproken en worden direct acties uitgezet. Het doel is dat hiermee veiligheidsverbeteringen worden doorgevoerd die ook breed gedragen worden in de organisatie.
De gedachtegang ‘innovatie in het proces’ wordt ook op veiligheidsgebied binnen Takkenkamp Groep gedragen en dit heeft zich vertaald naar het certificeren voor trede 3 van de veiligheidsladder. De ambitie is en blijft om het veiligheidsgedrag nog verder te versterken en te blijven ontwikkelen en vervolgens verdere stappen te zetten op de treden van de veiligheidsladder.Download het certificaat van onze downloads-pagina.